Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Reeglid

Piirirežiimi reeglid

Narva jõgi on piiriveekogu. Mööda jõge kulgeb riigipiir (Veeseaduse § 2). See, kuidas peab olema õigesti korraldatud liikumine jõel, on sätestatud Piirirežiimi eeskirjades. Allpool on veekogu piirialadel liikumist reguleeritavate sätete väljavõtte. Toodud jagude numbrid vastavad jagude numbritele originaalses tekstis.

V. Piirirežiim territoriaal- ja sisemeredel, samuti piiriäärsetel veekogudel

64. Kõik territoriaal- ja sisemerel, samuti Eesti Vabariigile kuuluval piiriveekogul asuvad alused peavad vastama rahvusvahelises praktikas kasutatavatele piirivalve signaalidele ja esitama piirivalvele nõutava informatsiooni või teatama informatsiooni esitamisest keeldumise põhjusest.

65. Piirivalve võib jälitada territoriaalmerel rahuliku läbisõidu reegleid rikkunud ja piirivalve korraldusi eirava aluse kuni teise riigi territoriaalmere piirini.

66. Ujuvvahendite liikumine Narva jõel ja Peipsi järvest Narva jõe suudme poole, samuti Lammijärvest Pihkva järve, on lubatud pealaevatee kaudu. Ujuvvahendid võivad läheneda riigipiirile Peipsi järvel kuni 200 m kaugusele, Narva veehoidlal, Lammijärvel ja Pihkva järvel kuni 50 kaugusele. Keeld riigipiirile lähenemisele ei kehti piirivalvekontrolli läbinud ujuvvahenditele, kes liiguvad mööda lühemat teed rahvusvahelise kokkuleppega kehtestatud piiriületuskoha juurde.

67. Ujuvvahendite liikumine Koiva jõel on lubatud kogu jõe laiusel vastaskaldale maabumiseta.

68. Ujumine veekogus, liikumine jääl ja kalapüük eesti-läti veekogudel on lubatud kuni riigipiiri jooneni.

69. Ujumine Narva jões ja Narva veehoidlas on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades päevasel ajal ning kaldast võib liikuda vaid tehtud märgistuseni.

69¹. Narva jõe kuivsuudmes lõigul veehoidla tammist kuni raudteesillani on viibimine keelatud.

70. Narva jõel kalapüük ja viibimine jääl on lubatud riigipiirijoonest kuni 20 m kaugusel, Narva veehoidlal, Lammijärvel ja Pihkva järvel kuni 5 kaugusel, Peipsi järvel kuni 200 m kaugusel.

70¹. Piiriala ülemusel on õigus keelata isikutele veekogudel viibimist või nende jääle minekut seoses navigeerimist või liikumist ohustatavate ilmaoludega.

71. Viibimine Narva jõel ja Narva veehoidlal öisel ajal (pooltundi pärast päikeseloojangut ja kuni pooltundi enne päikesetõusu) piirivalve loata on keelatud.

72. Maabumine Narva jõe ja Narva veehoidla saartel ja nendel viibimine on lubatud ainult piirivalvega kooskõlastamisel.

72¹. Ujuvvahendite või transportvahendite laskmist Narva jõele, Narva veehoidlale, Lämmijärvele ja Pihkva järvele ning nende veekogude jääle minekut ning sealt naasmist tuleb registreerida lähimas piirivalveüksuses. Ujuvvahendite või transportvahendite laskmist Peipsi järvele ning jääle minekut kaugemale, kui 1 km kaldast, tuleb registreerida lähimas piirivalveüksuses

73. kõik piiriveekogudel kasutatavad või selliste veekogude kallastel säilivad ujuvvahendid peavad olema registreeritud vastavas registris ja kandma registreerimisnumbrit. Piiriveekogu kaldal säilivad ujuvvahendid peavad olema kinnitatud ning lukustatud.

74. Maaomanikud ja rajatiseomanikud peavad tagama piirivalvetoimkondadele võimalust liikuda piki piiriveekogu kallast ja merekallast, jättes kaldariba vabaks. Kaldaribaga ristuvad tarad ja piirded peavad olema varustatud mittelukustavate väravatega ja kraavide peale peavad olema rajatud puitsillutised.

75. Kõik isikud, asutused ja ühingud peavad eelnevalt saama piirivalve kooskõlastust piiriveekogudel korraldatavate õppuste, võistluste, allveetegevuse, lõhketegevuse ja teiste piirirahu rikkuvate tegevuste suhtes.

Narva jõe ja Peipsi järve piirivalvekordonite kontaktandmed

Kirde piirivalvepiirkond (Jaama7, Jõhvi 41533, e-post: info@kirde.pv.ee; telefon: +372 33 95 760

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames