Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Reeglid

Piirirežiimi reeglid

Kodanike viibimist Vene Föderatsiooni piirialas reguleeritakse Piirivalvekorra eeskirjadega.

1. Piirialasse (PA) sisenemise, ajutise viibimise ning isikute ja transpordi liikumise kord.

1.1. Sisenemine (sissepääs) piirialasse teostatakse selleks määratud sisenemis- ja läbipääsukohtades:

• Isikut tõendavate dokumentide alusel.

• Venemaa FJA Leningradi oblasti piirivalve juhatuse ja selle üksuste poolt väljaantud individuaal- ja kollektiivläbipääsulubade alusel isikut tõendavate dokumentide esitamisel. Andmed transportvahendite kohta kantakse piirialasse sisenevate isikute läbipääsulubadesse.

1.2. Sisenemine (sissepääs) piirialasse piirivalveüksuses läbipääsuloa vormistamiseta isikut tõendava dokumendi esitamisel on lubatud järgmistele kodanikele:

Isikute grupp Dokumendiliigid

Isikute grupp  Dokumendiliigid
 VF kodanikud, väliskodanikud, kodakondsuseta isikud, kes omavad sissekirjutust piirialas.
 Sissekirjutust kinnitav dokument ja migratsioonikaart (väliskodanike puhul)
 Kodanikud, kelle omandis on piirialas asuvad aia- ja maakrundid ning eluruumid
 MTÜ-s (AÜ-S) liikmelisust ja krundi või eluruumi omandõigust kinnitav dokument
 Kõikide liikide ühistranspordi personal ja rahvusvahelisi vedusid teostatavad autojuhid
 Tõendid töökohalt piiriala marsruudil töökohustuste täitmise kohta, samuti marsruut- või sõiduleht, litsentsikaart ja dokumendid lasti kohta.
 Matkade, ekspeditsioonide ja ekskursioonide osalejad
 Marsruudiraamat või marsruudileht, tunnistus.
 Piiriala läbivad transiitreisijad, sealhulgas VF-sse sisenemisel või VF-st väljumisel.
 Dokumendid VF-st või VF-sse sisenemise või väljumise või väliskodanike transiidi kohta
 Passi mitteomavate alaealistega reisivad kodanikud
 Alaealiste sünnitunnitus, dokumendid lapsendamise ja eestkoste kohta, seaduslikult volitatud esindajate notariaalsed volitused

2. Piirialas tegutsemise eeskirjad.

2.1. Maismaa piirialas (VF riigipiirist ja merepiirist 5 km kaugusel oleval piiriribal, piiriäärsete jõgede, järvede, muude veekogude ja saarte kallastel) töönduslikku ja muud tegevust teostatakse vaid piirivalveüksuse loal. Tegevust muus piiriala osas teostatakse piirivalveüksusele teatavaks tegemisel

2.2. Töönduslikku ja muud tegevust vene piirialas asuvatel jõgedel, järvedel ja muudel veekogudel teostatakse vaid piirivalveüksuse loal.

Kodanikud, kes omavad luba piirialasse sisenemisele (sissepääsule) isikut tõendavate dokumentide esitamisel:

• Mitte vähem kui 5 päeva enne tööde teostamist või ürituse läbiviimist esitavad piirivalveüksusesse avalduse VF riigipiirist ja merepiirist 5 km kaugusel oleval piiriribal, piiriäärsete jõgede, järvede, muude veekogude ja saarte kallastel, sealhulgas ka vene piirialas asuvatel jõgedel, järvedel ja muudel veekogudel tegevusloa saamiseks,

• Mitte vähem kui 3 päeva enne tööde teostamist teatavad piirivalveüksusele tegevusest väljaspool VF riigipiirist ja merepiirist 5 km kaugusel oleva piiririba, piiriäärsete jõgede, järvede ja muude veekogude kallaste piire.

Teised kodanikud lisavad tegevusloa avalduse piirialasse läbipääsuloa saamise taotlusele.

2.3. Päevasel ajal kaldast ja baseerumiskohtadest aluste ja ujuvvahendite viibimine veel on lubatud:

• Piiriäärsete jõgede, järvede ja muude veekogude vene vetealal selle ala piires,

• Määratud piirirežiimiga VF sisemerel ja VF territoriaalmerel baseerumispunktist 2 miili (3,7 km) kaugusel - Venemaa FJA leningradi oblasti piirivalvejuhatusega kooskõlastamisel.

Tegevuslubade hävimise ja kaotamise korral kodanikud teatavad sellest lähimale piirivalveüksusele.

Avalduste ja taotluste näidused on avaldatud Venemaa FJA internetileheküljel www.fsb.ru

Te võite esitada avaldusi ja saada nõustamist järgmistel aadressidel ja telefonidel:

• Sankt-Peterburg, Špalernaja tänav 62, telefon +7 (812) 438-64-58, 578-03-45, 578-03-55,

• Kingisepp, K. Marksi tänav 2, telefon +7 (81375) 6-12-37

• Ivangorod, Pionerskaja tänav 2, telefon +7 (81375) 5-26-78

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames