Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Projekt

Lõppkonverents

23-24.10


2008. aasta detsembris lõppes ligi kaks aastat kestnud projekt «Narva River Water Routes».

Projekt “Narva River Water Routes” esitati projektitaotluste neljandas voorus ning see sai heakskiidu 26.-27. juunil 2006 Eestis Narva-Jõesuus toimunud Juhtkomitee istungil INTERREG IIIA koostööprioriteedi Läänemerepiirkonna INTERREG III B Priority North programmi ning Tacis programmi piiriäärse koostöö osana. Projekti kogueelarve oli 394 189,60 eurot.

Projektitegevused viidi ellu Eesti ja Venemaa poolte ühiste jõupingutuste tulemusena. Projekti juhtpartneriks oli Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet. Venemaa poolt osalesid projektis partneritena Ivangorodi ja Kingissepa linnade munitsipaalühendused ning Ivangorodi jätkusuutliku arengu munitsipaalfond.

Projekti eesmärgiks oli veeturismi marsruutide väljatöötamine Narva jõel, nende populariseerimine, väikesadamate infrastruktuuri arendamine ja piiriülese koostöö tõhustamine.

23.-24. oktoobril 2008 toimus projekti lõppkonverents, kus tehti kokkuvõtted projekti tegevustest ja anti ülevaade projekti tulemustest. Konverentsil osalesid projekti partnerid Eesti ja Venemaa poolelt, konsultatsioonifirmad, kes osutasid projekti raames ekspertteenuseid ning viisid läbi vajalikud uuringud, Narva, Ivangorodi, Kingissepa ja Slantsõ omavalitsuste esindajad, samuti olid kohal Narva ja Narva-Jõesuu turismioperaatorid. Kokku oli osalejaid 50 ringis.

Konverentsi käigus esitles projekti mänedžer Nadežda Petrova projektitööde aruannet, eksperdid tutvustasid tehtud uuringute tulemusi ja väljatöötatud marsruute, samuti arutati konverentsil võimalusi, kuidas kaasata turismi arendamiseks vajalikke investeeringuid.

Kahe aasta jooksul on tehtud päris mahukas töö, mille tulemusena valmis Narva jõel laevatamiseks vajalike dokumentide pakett. Eesti pool viis läbi uuringud, et kindlaks teha navigatsioonivõimalused Narva – Narva-Jõesuu vahelisel Narva jõe lõigul, ja keskkonnauuringud veeturismi arengu keskkonnamõjude hindamiseks, samuti töötati välja veeturismi marsruudid Narva ja Narva-Jõesuu linnade vahel. Venemaa pool viis omakorda läbi navigatsiooniuuringud, et teha kindlaks laevasõidu võimalused Rossoni jõel, keskkonnauuringud veeturismi arengu keskkonnamõjude hindamiseks, töötas välja veeturismi marsruudid Ivangorodi linna ja Rossoni puhkelaagri vahel, samuti uuriti võimalusi jahtide peatuskoha rajamiseks Rossoni jõe suudmes.

Samuti töötasid projekti partnerid välja navigatsioonimärgistuse ja selle korrashoiu projektid. Projekti raames avati veebileht www.nrwr.net, kus saab lähemalt tutvuda projekti endaga ja selle raames väljatöötatud marsruutidega. Sealt võib leida rohkesti ka muud kasulikku infot, mis on suunatud turistidele ja võimalikele investoritele. Veel on valmistatud ja levitatud suveniirtooteid ning infomaterjale: veeturismi marsruutide voldikud investoritele, turismikaardid ja marsruutide kaardid, Narva, Ivangorodi ja Kingissepa linnade turismibrošüürid.

Lisaks sellele nägi projekt nägi ette olemasolevate sadamate kaasajastamist. Nii valmis ja pandi Narva sadamas üles infostend, seati sisse grillimisvõimalusega puhkekohad, paigaldati jäätmemahutid. Peale selle on sadamas nüüd olemas videovalve ning Wi-Fi leviala.

Kokkuvõtet tehes võib kindlalt öelda, et kõik projekti eesmärgid on saavutatud ning tegevused tehtud. Juhtkomitee hindas projektitööd üsna kõrgelt. Projekti koordinaatorid Irina Seliverstova (Venemaa poolelt) ja Tatjana Rušeljuk (projekti üldkoordinaator) märkisid, et antud projekt on esimeseks sammuks teel Narva jõel laevanduse taassünni poole. Järgmiseks sammuks on veeturistidele navigatsiooniohutuse tagamine, laeva ost või rent väljatöötatud veemarsruutidel laevatamiseks, samuti sadamate olemasoleva infrastruktuuri kaasajastamine ja uue loomine.

Omades kogu vajalikku dokumentatsiooni, arvestusi ja põhjendusi, valmistuvad projekti partnerid järgmiseks etapiks, milleks on investeerimisprojekti koostamine eesmärgiga tagada Narva jõel navigatsiooniohutus.

Lisainfot saab:

Tatjana Rušeljuk, tel 359 9144

tatjana.rusheljuk@narva.ee

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames